جی پی اس هوایی

مسیر پرواز با ساعت خلبانی گارمین D2

جی پی اس هوایی

شرکت گارمین تولید چندین مدل از جی پی اس هوایی و محصولات مرتبط با صنعت هوایی خود را متوقف کرد. لیست این محصولات در زیر ذکر شده، در پستی جداگانه جدیدترین مدل های جی پی اس هوایی گارمین معرفی خواهند شد و محصولات جی پی اس هوایی گارمین موجود در ایران معرفی خواهند شد:

Apollo GX50
GPS 155 TSO
GDL® 90
Apollo GX55
Apollo GX60
Apollo GX65
CNX 80
GDL 49
GMA™ 347
GNC® 250
GNC® 250XL
GNC® 300
GNC® 300XL TSO
GNC 420
GNS 430
GNS 480
GNS 530
GNS 530W
GPS III Pilot
GPS 89
GPS 90
GPS 92
GPS 150
GPS 150XL
GPS 155XL TSO
GPS 165 TSO
GPS 400
GPS 500
GPS 500W
GPSMAP® 96C
GPSCOM 190
GPSMAP® 195
GPSMAP® 295
GPSMAP® 296
GPSMAP® 396
GPSMAP® 495
GPSMAP® 496
GPSMAP® 96
GTX 320
iQue® 3600a
GTX 320A
NavTalk® Pilot
SL70/70R
SL30
SL40