جی پی اس دوچرخه گارمین

جی پی اس دوچرخه گارمین Edge 510

دوچرخه سواری حرفه ای نیازهای خاص خود را دارد. علاوه بر داشتن یک دوچرخه حرفه ای شما نیاز به داشتن جی پی اس دوچرخه برای تمرینات حرفه ای و کسب مدال های قهرمانی دارید. آگاه بدون از سرعت رکاب زدن، مدت توقف های کوتاه در مسیر به همراه جی پی اس ثبت کننده مسیر طی شده به شما امکان برنامه ریزی دقیق تر و استفاده بهتر از توانایی هایتان را می دهد.

جی پی اس دوچرخه Garmin Edge 200

جی پی اس دوچرخه گارمین Edge200

ی پی اس دوچرخه Garmin Edge 200کامپیوتر جی پی اس دار دوچرخه با قابلیت استفاده آسان از آنپیگیری زمان، مسافت، سرعت و موقعیت جی پی اسمسابقه با دوچرخه سواری های قبلی خود و یا با دوچرخه سواری های دیگرانعالی برای دوچرخه سواری روزانه، تمرینات ورزشی یا تور دوچرخه سواریایجاد زندگی جدید برای هر دوچرخه سوار با Edge 200. این کامپیوتر دوچرخه جی پی اس دار، زمان، مسافت، سرعت، موقعیت و کالری مصرفی را پیگیری می کند. Edge 200 برای تمرین دوچرخه سواری، دوچرخه سواری روزانه و دوچرخه سواری در تور ورزشی و هر ماجراجویی که می خواهید به Garmin Connect ارسال کنید، ایده آل است.