ساعت گارمین Forerunner 10

ساعت مچی گارمین Forerunner 10

جی پی اسی شیک و ساده با ذخیره کردن هر کیلومترپیگیری مسافت، سرعت دویدن و کالری مصرفیشروع دویدن با فشار دادن یک دکمهمشخص کردن رکوردهای فردی™Virtual Pacer با امکان مقایسه سرعت فعلی با سرعت هدفبرنامه ریزی، بازبینی و مقایسه دویدن ها در ™Garmin Connect