جی پی اس دوچرخه Garmin Edge 200

جی پی اس دوچرخه گارمین Edge200

ی پی اس دوچرخه Garmin Edge 200کامپیوتر جی پی اس دار دوچرخه با قابلیت استفاده آسان از آنپیگیری زمان، مسافت، سرعت و موقعیت جی پی اسمسابقه با دوچرخه سواری های قبلی خود و یا با دوچرخه سواری های دیگرانعالی برای دوچرخه سواری روزانه، تمرینات ورزشی یا تور دوچرخه سواریایجاد زندگی جدید برای هر دوچرخه سوار با Edge 200. این کامپیوتر دوچرخه جی پی اس دار، زمان، مسافت، سرعت، موقعیت و کالری مصرفی را پیگیری می کند. Edge 200 برای تمرین دوچرخه سواری، دوچرخه سواری روزانه و دوچرخه سواری در تور ورزشی و هر ماجراجویی که می خواهید به Garmin Connect ارسال کنید، ایده آل است.